لطفا توجه داشته باشید: (متن تست)

  • ارسال مدارک جعلی یا اشتباه و همچنین ارائه اطلاعات غلط، منجر به رد درخواست شما و احتمالا ممنوعیت ورود به آلمان (و در نتیجه به همه کشورهای دیگر عضو شنگن) خواهد شد.
  • فقط درخواست های کامل می توانند بررسی شوند. ارائه مدارک ناقص ممکن است منجر به رد درخواست شده که در این صورت هیچ هزینه ای بازپرداخت نخواهد شد.
  • نمایندگی ها حق درخواست مدارک و اسناد بیشتر را در موارد خاص دارند.

لطفا اسناد خود را طبق دستورالعمل مندرج در جزوه مرتب کنید و آن ها را  بدون پوشش و بدون گیره به مسئول باجه تحویل دهید.

لطفا توجه داشته باشید: (متن تست)

  • ارسال مدارک جعلی یا اشتباه و همچنین ارائه اطلاعات غلط، منجر به رد درخواست شما و احتمالا ممنوعیت ورود به آلمان (و در نتیجه به همه کشورهای دیگر عضو شنگن) خواهد شد.
  • فقط درخواست های کامل می توانند بررسی شوند. ارائه مدارک ناقص ممکن است منجر به رد درخواست شده که در این صورت هیچ هزینه ای بازپرداخت نخواهد شد.
  • نمایندگی ها حق درخواست مدارک و اسناد بیشتر را در موارد خاص دارند.

لطفا اسناد خود را طبق دستورالعمل مندرج در جزوه مرتب کنید و آن ها را  بدون پوشش و بدون گیره به مسئول باجه تحویل دهید.

فهرست