ثبت نام ویزا شنگن

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام و نام خانوادگی به لاتین (طبق پاسپورت)(ضروری)
تاریخ تولد (شمسی)(ضروری)
تاریخ تولد (میلادی)(ضروری)
محل تولد(ضروری)
تاریخ صدور(ضروری)
تاریخ انقضا(ضروری)
فایل را اینجا رها کنید یا
حداکثر اندازه فایل: 512 MB.
  آدرس پستی منزل(ضروری)
  آدرس کامل محل کار(ضروری)
  آیا سابقه انگشت نگاری برای ویزا شنگن داشتید؟(ضروری)
  آیا سابقه ریجکتی داشتید؟(ضروری)
  آیا سابقه ویزا شنگن در 5 سال گذشته داشته اید؟(ضروری)
  اگر داشتید تاریخ اعتبار شنگن را ذکر کنید(ضروری)
  آیا سابقه ویزا شنگن در 5 سال گذشته داشته اید؟(ضروری)
  فایل را اینجا رها کنید یا
  حداکثر اندازه فایل: 512 MB.