سفارتخانه های تهران

آدرس، تلفن و مشخصات سفارتخانه ها در ایران

ردیف نام سفارت خانه آدرس تلفن نمابر
1 آذربایجان تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠ ٢٢٢١٢۵۵۴, ٢٢٢١۵١٩١ ٢٢٢١٧۵٠۴
2 آرژانتین تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧ ٨٨٧١۶٢۴۴, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩۴ ٨٨٧١٢۵٨٣
3 آفریقای جنوبی تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ۵ ٢٢٧٠٢٨۶۶-9 ٢٢٧١٩۵١۶
4 آلمان تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢۴ و٣٢٠ ٣٣١١۴١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧۶٧ ٣٣٩٠٨۴٧۴, ٣٣١١٩٨٨٣
5 اتریش تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم ٨٨٧١٠٧۵٣, ٢٢٠۴١٧۶۴, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨
6 اردن تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨ ۶۶٧٠٠۶۵٧
7 اروگوئه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی ٢٢٠۵٢٠٣٠ ٢٢٠۵٢٠٣٠
8 ازبکستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١۵٨
9 اسپانیا تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو
8878543.88787083.88714575
88724581
10 استرالیا تهران – منطقه ۶ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣ ٨٨٧١۶۴١۵, ٨٨٧٢۴۴۵۶ ٨٨٧٢٠۴٩٠, ٨٨٧٢٠۴٨۴
11 اسلوواک تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵ ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵
12 اسلوونی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١
13 افغانستان تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١۵١, ٨٨٧٣۵٠۴٠, ٨٨٧٣۵۶٠٠ ٨٨٧٣۵۶٠٠
14 اکراین تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨۵٣٠, ٨٨٠٠۵۶۵٠, ٨٨٠٣۴١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠
15 الجزایر تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ۶ ٢٢۴٢٠٠١۵ ٢٢۴٢٠٠١٧
16 امارات متحده عربی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
17 انگلیس (بریتانیا) تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨ ۶۶٧٠۵٠١١ ۶۶٧١٠٧۶١, ۶۶٧٠٠٧٢٠
18 اندونزی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
19 ارمنستان تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨ ۶۶٧٠٠۶۵٧
20 اوگاندا تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم ٧٧۶۴٣٣٣۵ ٧٧۶۴٣٣٣٧
21 ایتالیا تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ۶۶٧٢۶٩۵۵ ۶۶٧٢۶٩۶١
22 ایرلند تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣۴, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨۶٩٣٣
23 بحرین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨۴٧, ٨٨٧٧۵٣۶۵, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧۶
24 برزیل تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵٨ ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵ ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵
25 برونئی دارالسلام تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ۶٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١
26 بلاروس تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره ٢٢٧١٨۶٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨۶٨٢
27 بلژیک تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١۵۵ و ١۵٧ ٢٢٠۴٩٢۴٧, ٢٢٠۴١۶١٧ ٢٢٠۴۴۶٠٨
28 بلغارستان تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد ٨٨٧٧۵٠٣٧, ٨٨٧٧۵۶۶٢ ٨٨٧٧٩۶٨٠
29 بنگلادش تهران – یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345 88601781-83 88605445
30 بوسنی و هرزگوین تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ۴٨۵ ٨٨٠٨۶٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠
31 پاکستان تهران – منطقه ۶ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده – ۶۶٩۴۴٨٨٨, ۶۶٩۴١٣٨٨ ۶۶٩۴۴٨٩٨
32 پرتقال تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣ ٢٢۵٨٢٧۶٠, ٢٢۵۴٣٢٣٧ ٢٢۵۵٢۶۶٨
33 تاجیکستان تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم – ٢٢٢٩٩۵٨۴ ٢٢٨٠٩٢٩٩
34 تایلند تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ۴ ٧٧۵٣٧٧٠٨ , ٧٧۵٣١۴٣٣ ٧٧۵٣٢٠٢٢
35 ترکمنستان تهران – منطقه ۴ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩ ٢٢۵۴٨۶٨۶, ٢٢۵۴٢١٧٨, ٢٢۵٨٠۴٣٢
36 ترکیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
37 تونس تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠ ٢٢٨۴٠٠٣٨ ٢٢٨۴۴۶٧۴
38 چک تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١۴٩, ٢٢٢٨٨١۵٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩
39 چین تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢۴٠ ٢٢٢٩٠۶٩٠
40 دانمارک تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨ ٢٢۶٠٧٠٢٠, ٢٢۶۴٠٠٠٩, ٢٢۶٠١٣۶٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧
41 روسیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩ ۶۶٧٠١١۶١ ۶۶٧٠١۶۵٢
42 رومانی تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش. ٧٧۵٢۵٨١٩, ٧٧۵٣۴۶۵٨, ٧٧۵٣٩٠۴١ ٧٧۵٠٩٨۴١
43 زلاندنو تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١۶٧٣
44 زیمبابوه تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢۴ ٢٢٠٢٧۵۵٣
45 ژاپن تهران – منطقه ۶ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶ ٨٨٧١٣۵١۵
46 ساحل عاج تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ۴ ٢٢۴٠۴١۵٠, ٢٢۴٢٨٧٩۴ ٢٢۴٠٠٩٣٨
47 سریلانکا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨ ٢٢٠۴۵١١٩, ٢٢٠۵٢۶٨٨
48 سنگال تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠۵۶٧۶
49 سوئد تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ۵ ٢٢٢٩۶٨٠٢ ٢٢٢٨۶٠٢١
50 سوئیس تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣
51 سودان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١
52 سوریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩ ٢٢٠۵٩٠٣١، ٢٢٢٠۵۵٣٣ ٢٢٠۵٩۴٠٩
53 سومالی هران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢ ٢٢٢۴۵١۴۶ ٢٢٢۴۵١۴۶
54 سیرالئون تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧۵٠٢٨١٩ ٧٧۵٢٩۵١۵
55 صربستان و مونته نگرو
(یوگسلاوی)
تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢ ٢٢۴١٢۵۶٩ ٢٢۴٠٢٨۶٩
56 عراق تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠ ٢٢٢١٠۶٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢
57 عربستان سعودی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر – ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠۵٣٩۴٨, ٢٢٢٨٨۵۴٣ ٢٢٢٩۴۶٩١
58 عمان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢ ٢٢٠۵٧۶۴١ , ٢٢٠۵۶٨٣١ ٢٢٠۴۴۶٧٢
59 فرانسه تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨۵ ۶۶٧٢١٨١٨, ۶۶٧٠۶٠٠۵ ۶۶٧٠۶۵۴٣
60 فلسطین تهران – منطقه ۶ – خ. فلسطین – ش. ١۴۵ ۶۶۴۶۴۵٠١, ۶۶۴٠٢۵١٣, ۶۶۴۶۵٧٣۶ ۶۶۴۶۵٧٣۶
61 فلیپین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣ ٢٢٠۵۵١٣۴, ٢٢٠۴٧٨٠٢ ٢٢٠۴۶٢٣٩
62 فنلاند تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴ ٢٢٢١۴٣١۶, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١۵٧٧٧ ٢٢٢١٠٩۴٨, ٢٢٢١۵٨٢٢
63 قبرس تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢۴٠, ٢٢٢١٩٨۴٢ ٢٢٢١٩٨۴٣
64 قرقیزستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣۵۴ ٢٢٢٨١٧٢٠
65 قزاقستان تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ۴ ٢٢۵۶۵٩٣٣ , ٢٢۵۶۵٣٧١ ٢٢۵۴۶۴٠٠
66 قطر تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴ ٢٢٠۵١٢۵۵ ٢٢٠۵٨۴٧٨
67 کانادا تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ۵٧ ٨٨٧٣٣۵۴٨ , ٨٨٧٣٢۶٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢
68 کره جنوبی تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨ ٨٨٠۵۴٩٠٠ ٨٨٠۵۴٨٩٩
69 کره شمالی تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢ ٨٨٧٩۶٧٠٠ ٨٨٧٧١۴۴٧
70 کروواسی تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ۶۶٧٢۶٩۵۵ ۶۶٧٢۶٩۶١
71 کنیا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧ ٢٢٠۴٩٣۵۵, ٢٢٠٢٣٢٣۴ ٢٢٠۴٨۶١٩
72 کوبا تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠ ٢٢٢۵۶۴٠۶ ٢٢٢۵٩٢٣٠
73 کویت تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨۵٩٩٧-9 ٨٨٧٨٨٢۵٧
74 گرجستان تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی – ٢٢٢١١۴٧٠ ٢٢٢٠۶٨۴٨
75 گینه تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧۵٣۵٧۴۴ ٧٧۵٣۵٧۴٣
76 لبنان تهران – منطقه ۶ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١ ٨٨٩٠٨۴۵١, ٨٨٩٠۶٠۵١ ٨٨٩٠٧٣۴۵
77 لهستان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢۶٢ ٨٨٧٨٨٧٧۴
78 لیبی تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢ ٢٢٢٠١۶٧٧, ٢٢٢٣۵٨١٢, ٢٢٢٣۵۵٠۵ ٢٢٢٣۶۶۴٩
79 مالزی تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ۶ ٢٢٠١١٠۶١, ٢٢٠١٠٠١۶ ٢٢٠١٠۴٧٧
80 مالی تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی ٢٢۵۴۵٣۴۵ ٢٢۵٩٠١٩٠
81 مجارستان تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١۵ ٢٢۵۵٠۴٨٢, ٢٢۵۵٠۴۶٠, ٢٢۵۵٠۴۵٢ ٢٢۵۵٠۵٠٣
82 مصر تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ۶ و ٨ ٢٢٢١۴٨٨٣, ٢٢٢۴٢٢۶٨, ٢٢٢٠۵٢٠٢ ٢٢٢۴٢٢٩٩
83 مغرب تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی – ٢٢٢٠۶٧٣١ , ٢٢٢٠۴٨۶١ ٢٢٢١۵٧٩١
84 مکزیک تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ۴١ ٢٢٠۵٧۵٨۶ , ٢٢٠۵٧۵٩٠, ٢٢٠۵٧۵٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠۵٧۵٨٩
85 ترکیه هران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
86 نروژ تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١ ٢٢٨٠۶۵٢٩, ٢٢٨٠٢١۴٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧۶
87 نیجریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢۴ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠۵٨
88 نیوزلند تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵٧ ٨٨٧۵٧٠۵٢ ٨٨٧۵٧٠۵۶
89 واتیکان تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧ ۶۶۴٠٣۵٧۴ ۶۶۴١٩۴۴٢
90 ونزوئلا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ٢ ٢٢٠۵١٩۵۵, ٨٨٧١۵١٨۵ ٢٢٠٢٠۵٨۴
91 ویتنام تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست ٢٢۴١١۶٧٠ ٢٢۴١۶٠۴۵
92 هلند تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی ٢٢۵۶٧٠٠۵ ٢٢۵۶۶٩٩٠
93 هند تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ۴۶ ٢٢۴١۶۶٨٢, ٢٢۴١۴۴۴۶ ٨٨٧۴۵۵۵٧, ٨٨٧۵۵٩٧٣
94 یمن تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶ ٢٢۴١٩٩٣۴
95 یونان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴٣ ٢٢٠۵٠۵٣٣ , ٢٢٠۵٣٧٨۴ ٢٢٠۵٧۴٣١

تماس با ما

  •    ایران ، تهران ، فلکه دوم صادقیه ، سازمان آب غربی، گلستان یکم، پلاک 23، واحد 7

  •     صدای مشتری: 09017032223

  •     مدیریت: 09357822378

  •    ایمیل: rahaseir.agency@gmail.com

         

به ما پیام دهید

© تمامی حقوق محفوظ می باشد. شرکت خدمات مسافرتی رهاسیر

به کانال لحظه آخری رها سیر بپیوندید
Telegram_logo.svg